Pools | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Αξιότιμε κύριε,
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Αξιότιμη κυρία,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Szanowni Państwo,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Szanowny Panie,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Moje mocne strony to ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Η ειδικότητά μου είναι...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Είμαι άριστος γνώστης της...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Έχω μια καλή γνώση της...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Biegle posługuję się programem/programami...
Beschrijving van de computervaardigheden
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Επαγωγική λογική
Rozumowanie dedukcyjne
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Λογική σκέψη
Logiczne myślenie
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Αναλυτικές ικανότητες
Zdolności analityczne
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Zdolności interpersonalne
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Zdolności negocjacyjne
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Ικανότητες παρουσίασης
Umiejętność prezentacji
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Referencje na żądanie.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referencje na żądanie od ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Με εκτίμηση,
Z wyrazami szacunku,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Με εκτίμηση,
Z wyrazami szacunku,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Με εκτίμηση,
Z poważaniem,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Pozdrawiam,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar