Duits | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Αξιότιμε κύριε,
Sehr geehrter Herr,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Αξιότιμη κυρία,
Sehr geehrte Frau,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Lieber Herr Schmidt,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Zu meinen Stärken zählen...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Η ειδικότητά μου είναι...
Mein Fachgebiet ist...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Είμαι άριστος γνώστης της...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Έχω μια καλή γνώση της...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Beschrijving van de computervaardigheden
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Επαγωγική λογική
schlussfolgerndes Denken
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Λογική σκέψη
logisches Denken
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Αναλυτικές ικανότητες
analytische Fähigkeiten
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
hohe soziale Kompetenz
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Verhandlungsgeschick
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Ικανότητες παρουσίασης
Präsentationsfähigkeiten
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Με εκτίμηση,
Mit freundlichen Grüßen
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Με εκτίμηση,
Mit freundlichen Grüßen
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Με εκτίμηση,
Hochachtungsvoll
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Herzliche Grüße
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar