Deens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Αξιότιμε κύριε,
Kære Hr.,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Αξιότιμη κυρία,
Kære Fru.,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Til hvem dette ankommer,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Kære Hr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fru. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Kære Frk. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fr. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kære John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Jeg ville søge stillingen som...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mine styrker er...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Η ειδικότητά μου είναι...
Mit ekspertområde er...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Είμαι άριστος γνώστης της...
Jeg råder fremragende over...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Έχω μια καλή γνώση της...
Jeg har en fungerende viden om...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Jeg er en erfaren bruger af...
Beschrijving van de computervaardigheden
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Fremragende kommunikations evner
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Επαγωγική λογική
Deduktiv argumentation
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Λογική σκέψη
Logisk tænkning
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Αναλυτικές ικανότητες
Analytiske evner
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Gode interpersonel evner
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Forhandlings evner
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Ικανότητες παρουσίασης
Præsentations evner
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referencer kan rekvieres fra...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Jeg er ledig til et interview den...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Με εκτίμηση,
Med venlig hilsen
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Με εκτίμηση,
Med venlig hilsen
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Με εκτίμηση,
Med respekt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Med venlig hilsen
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar