Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Αξιότιμε κύριε,
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Αξιότιμη κυρία,
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
亲爱的约翰 史密斯,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
我想申请...一职
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
我对此工作很感兴趣,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
我想为您工作,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
我的强项是...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
我很适合这个职位,因为...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Η ειδικότητά μου είναι...
我的专长是…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
我的母语是...,但我也会说...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Είμαι άριστος γνώστης της...
我熟练掌握...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Έχω μια καλή γνώση της...
我能用...语进行工作交流
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
我在...领域有...年工作经验
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Είμαι έμπειρος χρήστης...
我是...的熟练使用者
Beschrijving van de computervaardigheden
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
出色的沟通技能
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Επαγωγική λογική
演绎推理能力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Λογική σκέψη
逻辑性思考
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Αναλυτικές ικανότητες
分析技能
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
良好的人际交往技能
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Διαπραγματευτικές ικανότητες
谈判技能
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Ικανότητες παρουσίασης
观点陈述能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
附件中含有我的个人简历。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
可以从...处获得推荐信
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
我可以在...的时候接受面试
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Με εκτίμηση,
此致
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Με εκτίμηση,
此致
敬礼
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Με εκτίμηση,
肃然至上
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Φιλικοί χαιρετισμοί,
祝好
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar