Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Monsieur,
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Madame,
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Madame, Monsieur,
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Monsieur Dupont,
Beste meneer Jansen
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mes qualités principales sont...
Mijn sterke punten zijn ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mon domaine d'expertise est...
Mijn vakgebied is ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
J'ai une excellente maîtrise du...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
J'ai une connaissance pratique de...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Je suis un utilisateur confirmé de...
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellentes techniques de communication
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Capacité de déduction
Analytisch denkvermogen
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Esprit de logique
Logisch denkvermogen
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Esprit analytique
Analytische vaardigheden
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Compétences relationnelles
Goede intermenselijke vaardigheden
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Compétences en négociation
Onderhandelingsvaardigheden
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Capacités d'exposition
Presentatievaardigheden
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Je suis disponible pour un entretien le...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Met vriendelijke groet,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Salutations distinguées,
Met vriendelijke groet,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Hoogachtend,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Meilleures salutations,
Met de beste groeten,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar