Grieks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Hyvä Herra,
Αξιότιμε κύριε,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä Rouva,
Αξιότιμη κυρία,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä vastaanottaja,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Hyvät vastaanottajat,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Hyvät vastaanottajat,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Hyvä herra Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Hyvä rouva Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Hyvä neiti Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Hyvä neiti / rouva Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Hyvä John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Kirjoitamme teille liittyen...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Vahvuuksiini kuuluvat...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Asiantuntemukseni keskittyy...
Η ειδικότητά μου είναι...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Minulla on hyvät perustaidot...
Έχω μια καλή γνώση της...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Beschrijving van de computervaardigheden
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Erinomainen kyky kommunikoida
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiivinen ajattelu
Επαγωγική λογική
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Looginen ajattelu
Λογική σκέψη
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analyyttiset taidot
Αναλυτικές ικανότητες
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Hyvät ihmissuhdetaidot
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Neuvottelukyvyt
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Esiintymistaidot
Ικανότητες παρουσίασης
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Suosituksia voi pyytää...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Olen saatavilla haastatteluun...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Ystävällisin terveisin,
Με εκτίμηση,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Ystävällisin terveisin,
Με εκτίμηση,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Kunnioittavasti,
Με εκτίμηση,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Parhain terveisin,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar