Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Kirjoitamme teille liittyen...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Haluaisin hakea ... paikkaa...
I would like to apply for the position of…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
I am particularly interested in this job, as…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
I would like to work for you, in order to…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Vahvuuksiini kuuluvat...
My strengths are…
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
I would be well suited to the position because…
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Asiantuntemukseni keskittyy...
My area of expertise is…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
My native language is…, but I can also speak…
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Hallitsen ...kielen loistavasti...
I have an excellent command of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Minulla on hyvät perustaidot...
I have a working knowledge of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
I have …years experience of working…
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
I am an experienced user of…
Beschrijving van de computervaardigheden
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Erinomainen kyky kommunikoida
Excellent communication skills
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiivinen ajattelu
Deductive reasoning
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Looginen ajattelu
Logical thinking
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analyyttiset taidot
Analytical skills
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Hyvät ihmissuhdetaidot
Good interpersonal skills
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Neuvottelukyvyt
Negotiation skills
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Esiintymistaidot
Presentation skills
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Please find my résumé / CV attached.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
I can supply references from…if required.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Suosituksia voi pyytää...
References can be requested from…
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Olen saatavilla haastatteluun...
I am available for interview on…
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar