Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä Rouva,
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä vastaanottaja,
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Kirjoitamme teille liittyen...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Haluaisin hakea ... paikkaa...
我想申请...一职
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
我对此工作很感兴趣,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
我想为您工作,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Vahvuuksiini kuuluvat...
我的强项是...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
我很适合这个职位,因为...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Asiantuntemukseni keskittyy...
我的专长是…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
我的母语是...,但我也会说...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Hallitsen ...kielen loistavasti...
我熟练掌握...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Minulla on hyvät perustaidot...
我能用...语进行工作交流
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
我在...领域有...年工作经验
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
我是...的熟练使用者
Beschrijving van de computervaardigheden
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Erinomainen kyky kommunikoida
出色的沟通技能
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiivinen ajattelu
演绎推理能力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Looginen ajattelu
逻辑性思考
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analyyttiset taidot
分析技能
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Hyvät ihmissuhdetaidot
良好的人际交往技能
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Neuvottelukyvyt
谈判技能
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Esiintymistaidot
观点陈述能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
附件中含有我的个人简历。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Suosituksia voi pyytää...
可以从...处获得推荐信
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Olen saatavilla haastatteluun...
我可以在...的时候接受面试
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Ystävällisin terveisin,
此致
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Kunnioittavasti,
肃然至上
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Parhain terveisin,
祝好
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar