Zweeds | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mi ŝatus labori por vi, por...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Miaj fortoj estas...
Mina främsta styrkor är ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mia areo de kompetenteco estas...
Mitt kompetensområde är ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Mi havas bonegan komandon de...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Mi havas mezan scion de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Mi havas... jarojn de sperto en...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Mi estas sperta uzanto de...
Jag är en erfaren användare av ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Utmärkt kommunikationsförmåga
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Dedukta rezonado
God slutledningsförmåga
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logika rezonado
Logiskt tänkande
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analizaj kapabloj
Analytisk förmåga
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Bonaj interhomaj kapabloj
Bra samarbetsförmåga
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negocadaj kapabloj
Bra förhandlingsteknik
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Prezentaj kapabloj
Bra presentationsteknik
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Vi trovos mian karierresumo kune.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Vi povas akiri referencojn el...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Altestime,
Vördsamt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar