Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mi ŝatus labori por vi, por...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Miaj fortoj estas...
Mijn sterke punten zijn ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mia areo de kompetenteco estas...
Mijn vakgebied is ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Mi havas bonegan komandon de...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Mi havas mezan scion de...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Mi estas sperta uzanto de...
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Dedukta rezonado
Analytisch denkvermogen
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logika rezonado
Logisch denkvermogen
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analizaj kapabloj
Analytische vaardigheden
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Bonaj interhomaj kapabloj
Goede intermenselijke vaardigheden
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negocadaj kapabloj
Onderhandelingsvaardigheden
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Prezentaj kapabloj
Presentatievaardigheden
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Vi trovos mian karierresumo kune.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Vi povas akiri referencojn el...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Altestime,
Hoogachtend,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar