Koreaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Estimata sinjoro,
존경하는 관계자 분께
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Estimata sinjorino,
존경하는 관계자 분께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Estimata sinjoro/sinjorino,
존경하는 관계자 분께
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Estimataj sinjoroj,
존경하는 관계자 분(들)께
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Al kiu ĝi povas koncerni,
존경하는 관계자 분(들)께
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Estimata sinjoro Smith,
존경하는 김철수 님께
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Estimata John Smith,
친애하는 최현우님께
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Mi aludas al via reklamo en... de la....
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
...에 지원하고 싶습니다.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mi ŝatus labori por vi, por...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Miaj fortoj estas...
저의 장점은 ... 입니다.
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mia areo de kompetenteco estas...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Mi havas bonegan komandon de...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Mi havas mezan scion de...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Mi havas... jarojn de sperto en...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Mi estas sperta uzanto de...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Beschrijving van de computervaardigheden
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Bonegaj komunikadaj kapabloj
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Dedukta rezonado
추론 이해 능력
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logika rezonado
논리적인 사고능력
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analizaj kapabloj
분석 능력
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Bonaj interhomaj kapabloj
좋은 사교성
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negocadaj kapabloj
협정 능력
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Prezentaj kapabloj
프리젠테이션 능력
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Vi trovos mian karierresumo kune.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Vi povas akiri referencojn el...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Mi estas disponebla por intervjuo la...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Altestime,
... (이름) 드림
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Altestime,
... (이름) 드림
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Altestime,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Ĉion bonan,
감사합니다. ...씨.
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar