Grieks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Estimata sinjoro,
Αξιότιμε κύριε,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Estimata sinjorino,
Αξιότιμη κυρία,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Estimata sinjoro/sinjorino,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Estimataj sinjoroj,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Estimata sinjoro Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Estimata John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mi ŝatus labori por vi, por...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Miaj fortoj estas...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mia areo de kompetenteco estas...
Η ειδικότητά μου είναι...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Mi havas bonegan komandon de...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Mi havas mezan scion de...
Έχω μια καλή γνώση της...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Mi havas... jarojn de sperto en...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Mi estas sperta uzanto de...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Beschrijving van de computervaardigheden
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Dedukta rezonado
Επαγωγική λογική
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logika rezonado
Λογική σκέψη
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analizaj kapabloj
Αναλυτικές ικανότητες
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Bonaj interhomaj kapabloj
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negocadaj kapabloj
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Prezentaj kapabloj
Ικανότητες παρουσίασης
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Vi trovos mian karierresumo kune.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Vi povas akiri referencojn el...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Ĉion bonan,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar