Zweeds | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Dear Sir,
Bäste herrn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Bästa fru,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jag skriver gällande er annons på ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
I refer to your advertisement in…dated… .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
I would like to apply for the position of…
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Currently I am working for… and my responsibilities include…
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

I am particularly interested in this job, as…
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I would like to work for you, in order to…
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
My strengths are…
Mina främsta styrkor är ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
I would be well suited to the position because…
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Although I have no previous experience in…, I have had…
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
My area of expertise is…
Mitt kompetensområde är ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Whilst working at… I became highly competent in…
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Even under pressure I can maintain high standards.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

My native language is…, but I can also speak…
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
I have an excellent command of…
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
I have a working knowledge of…
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
I have …years experience of working…
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
I am an experienced user of…
Jag är en erfaren användare av ...
Beschrijving van de computervaardigheden
I believe I possess the right combination of...and… .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellent communication skills
Utmärkt kommunikationsförmåga
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deductive reasoning
God slutledningsförmåga
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logical thinking
Logiskt tänkande
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytical skills
Analytisk förmåga
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Good interpersonal skills
Bra samarbetsförmåga
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negotiation skills
Bra förhandlingsteknik
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentation skills
Bra presentationsteknik
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Please find my résumé / CV attached.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
I can supply references from…if required.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standaardzin met verwijzing naar referenties
References can be requested from…
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
I am available for interview on…
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respectfully yours,
Vördsamt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar