Turks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Dear Sir,
Sayın Yetkili,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Sayın Yetkili,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Sayın Yetkili,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Sayın Yetkililer,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Yetkili makama / merciiye,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Sayın Demet Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dear John Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
I refer to your advertisement in…dated… .
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
I would like to apply for the position of…
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

I am particularly interested in this job, as…
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I would like to work for you, in order to…
... için sizinle çalışmak isterdim.
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
My strengths are…
Güçlü yanlarım ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
I would be well suited to the position because…
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Although I have no previous experience in…, I have had…
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
My area of expertise is…
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Whilst working at… I became highly competent in…
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Even under pressure I can maintain high standards.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

My native language is…, but I can also speak…
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
I have an excellent command of…
... diline son derece hakimimdir.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
I have a working knowledge of…
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
I have …years experience of working…
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
I am an experienced user of…
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Beschrijving van de computervaardigheden
I believe I possess the right combination of...and… .
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellent communication skills
Mükemmel iletişim becerisi
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deductive reasoning
Tümdengelim muhakemesi
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logical thinking
Mantıklı düşünebilme
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytical skills
Analitik düşünce
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Good interpersonal skills
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negotiation skills
Anlaşma becerisi
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentation skills
Sunum becerisi
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Please find my résumé / CV attached.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
I can supply references from…if required.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
References can be requested from…
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
I am available for interview on…
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Yours faithfully,
Saygılarımla,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Yours sincerely,
Tüm içtenliğimle,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respectfully yours,
Saygılarımla,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Kind/Best regards,
Saygılar,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar