Tsjechisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Dear Sir,
Vážený pane,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Vážená paní,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
I refer to your advertisement in…dated… .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
I would like to apply for the position of…
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Currently I am working for… and my responsibilities include…
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

I am particularly interested in this job, as…
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I would like to work for you, in order to…
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
My strengths are…
Moje silné stránky jsou...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
I would be well suited to the position because…
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Although I have no previous experience in…, I have had…
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
My area of expertise is…
Moje oblast odborných znalostí je...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Whilst working at… I became highly competent in…
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Even under pressure I can maintain high standards.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

My native language is…, but I can also speak…
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
I have an excellent command of…
Mám výbornou znalost...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
I have a working knowledge of…
Mám znalost...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
I have …years experience of working…
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
I am an experienced user of…
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Beschrijving van de computervaardigheden
I believe I possess the right combination of...and… .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellent communication skills
Výborné komunikační schopnosti
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deductive reasoning
Dedukce
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logical thinking
Logické myšlení
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytical skills
Analytické schopnosti
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Good interpersonal skills
Dobré interpersonální schopnosti
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negotiation skills
Vyjednávací schopnosti
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentation skills
Prezentační dovednosti
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Please find my résumé / CV attached.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
I can supply references from…if required.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standaardzin met verwijzing naar referenties
References can be requested from…
Ohledně referencí se obraťte na...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
I am available for interview on…
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Yours sincerely,
S pozdravem,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respectfully yours,
S úctou,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar