Russisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Dear Sir,
Уважаемый г-н ...
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Уважаемая госпожа...
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Уважаемые...
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dear John Smith,
Уважаемый...
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
I refer to your advertisement in…dated… .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
I would like to apply for the position of…
Прошу принять меня на должность...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Currently I am working for… and my responsibilities include…
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

I am particularly interested in this job, as…
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I would like to work for you, in order to…
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
My strengths are…
Мои сильные стороны:...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
I would be well suited to the position because…
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Although I have no previous experience in…, I have had…
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
My area of expertise is…
Я специализируюсь на...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Whilst working at… I became highly competent in…
За время работы в ... я развил свои навыки...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Even under pressure I can maintain high standards.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

My native language is…, but I can also speak…
Мой родной язык..., я также говорю по...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
I have an excellent command of…
Я отлично владею...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
I have a working knowledge of…
Я свободно говорю по...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
I have …years experience of working…
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
I am an experienced user of…
Я являюсь продвинутым пользователем...
Beschrijving van de computervaardigheden
I believe I possess the right combination of...and… .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellent communication skills
Отличные коммуникативные навыки
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deductive reasoning
Логическая аргументация
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logical thinking
Логическое мышление
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytical skills
Аналитические способности
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Good interpersonal skills
Высокие личностные качества
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negotiation skills
Переговорческие навыки
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentation skills
Презентационные навыки
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Please find my résumé / CV attached.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
I can supply references from…if required.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
References can be requested from…
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
I am available for interview on…
Я свободен...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Yours faithfully,
С уважением...
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Yours sincerely,
С уважением ваш...
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respectfully yours,
С уважением ваш...
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Kind/Best regards,
С уважением...
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar