Roemeens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Dear Sir,
Stimate Domn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Stimate Domn/Doamnă,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Stimați Domni,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
În atenția cui este interesat,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dear John Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
I refer to your advertisement in…dated… .
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
I would like to apply for the position of…
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Currently I am working for… and my responsibilities include…
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

I am particularly interested in this job, as…
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I would like to work for you, in order to…
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
My strengths are…
Punctele mele forte sunt...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
I would be well suited to the position because…
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Although I have no previous experience in…, I have had…
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
My area of expertise is…
Domeniul meu de bază este...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Whilst working at… I became highly competent in…
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Even under pressure I can maintain high standards.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

My native language is…, but I can also speak…
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
I have an excellent command of…
Stăpânesc foarte bine...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
I have a working knowledge of…
Cunosc la nivel mediu...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
I have …years experience of working…
Am...ani de experienţă în domeniul...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
I am an experienced user of…
Sunt un utilizator experimentat de...
Beschrijving van de computervaardigheden
I believe I possess the right combination of...and… .
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellent communication skills
Abilităţi de comunicare excelente.
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deductive reasoning
Gândire deductivă.
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logical thinking
Gândire logică.
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytical skills
Abilităţi analitice.
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Good interpersonal skills
Abilităţi interpersonale bune.
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negotiation skills
Abilităţi de negociere
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentation skills
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Please find my résumé / CV attached.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
I can supply references from…if required.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
References can be requested from…
Referinţele pot fi solicitate de la...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
I am available for interview on…
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respectfully yours,
Cu respect,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar