Pools | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
I refer to your advertisement in…dated… .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
I would like to apply for the position of…
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

I am particularly interested in this job, as…
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I would like to work for you, in order to…
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
My strengths are…
Moje mocne strony to ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
I would be well suited to the position because…
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Although I have no previous experience in…, I have had…
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
My area of expertise is…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Whilst working at… I became highly competent in…
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Even under pressure I can maintain high standards.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

My native language is…, but I can also speak…
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
I have an excellent command of…
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
I have a working knowledge of…
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
I have …years experience of working…
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
I am an experienced user of…
Biegle posługuję się programem/programami...
Beschrijving van de computervaardigheden
I believe I possess the right combination of...and… .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellent communication skills
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deductive reasoning
Rozumowanie dedukcyjne
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logical thinking
Logiczne myślenie
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytical skills
Zdolności analityczne
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Good interpersonal skills
Zdolności interpersonalne
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negotiation skills
Zdolności negocjacyjne
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentation skills
Umiejętność prezentacji
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Please find my résumé / CV attached.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
I can supply references from…if required.
Referencje na żądanie.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
References can be requested from…
Referencje na żądanie od ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
I am available for interview on…
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Kind/Best regards,
Pozdrawiam,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar