Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Dear Sir,
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschrijving van de computervaardigheden
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logical thinking
Logisch denkvermogen
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytical skills
Analytische vaardigheden
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentation skills
Presentatievaardigheden
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar