Hongaars | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
I refer to your advertisement in…dated… .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
I would like to apply for the position of…
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

I am particularly interested in this job, as…
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I would like to work for you, in order to…
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
My strengths are…
Erősségeim ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
I would be well suited to the position because…
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Although I have no previous experience in…, I have had…
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
My area of expertise is…
Szakterületem a ....
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Whilst working at… I became highly competent in…
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Even under pressure I can maintain high standards.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

My native language is…, but I can also speak…
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
I have an excellent command of…
Magas szinten beszélek...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
I have a working knowledge of…
Középszinten beszélek....
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
I have …years experience of working…
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
I am an experienced user of…
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Beschrijving van de computervaardigheden
I believe I possess the right combination of...and… .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellent communication skills
Kiváló kommunikációs készség
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deductive reasoning
Deduktív érvelés
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logical thinking
Logikus gondolkodás
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytical skills
Analitikus készségek
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Good interpersonal skills
Jó interperszonális készség
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negotiation skills
Jó tárgyalási készség
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentation skills
Előadó készség/Prezentációs készség
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Please find my résumé / CV attached.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
I can supply references from…if required.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
References can be requested from…
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
I am available for interview on…
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar