Fins | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Hyvä Rouva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Hyvä vastaanottaja,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Kirjoitamme teille liittyen...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
I refer to your advertisement in…dated… .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
I would like to apply for the position of…
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

I am particularly interested in this job, as…
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I would like to work for you, in order to…
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
My strengths are…
Vahvuuksiini kuuluvat...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
I would be well suited to the position because…
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Although I have no previous experience in…, I have had…
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
My area of expertise is…
Asiantuntemukseni keskittyy...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Whilst working at… I became highly competent in…
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Even under pressure I can maintain high standards.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

My native language is…, but I can also speak…
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
I have an excellent command of…
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
I have a working knowledge of…
Minulla on hyvät perustaidot...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
I have …years experience of working…
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
I am an experienced user of…
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Beschrijving van de computervaardigheden
I believe I possess the right combination of...and… .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellent communication skills
Erinomainen kyky kommunikoida
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deductive reasoning
Deduktiivinen ajattelu
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logical thinking
Looginen ajattelu
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytical skills
Analyyttiset taidot
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Good interpersonal skills
Hyvät ihmissuhdetaidot
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negotiation skills
Neuvottelukyvyt
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentation skills
Esiintymistaidot
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Please find my résumé / CV attached.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
I can supply references from…if required.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
References can be requested from…
Suosituksia voi pyytää...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
I am available for interview on…
Olen saatavilla haastatteluun...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar