Deens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Til hvem dette ankommer,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
I refer to your advertisement in…dated… .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
I would like to apply for the position of…
Jeg ville søge stillingen som...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Currently I am working for… and my responsibilities include…
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

I am particularly interested in this job, as…
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I would like to work for you, in order to…
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
My strengths are…
Mine styrker er...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
I would be well suited to the position because…
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
My area of expertise is…
Mit ekspertområde er...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Whilst working at… I became highly competent in…
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Even under pressure I can maintain high standards.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

My native language is…, but I can also speak…
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
I have an excellent command of…
Jeg råder fremragende over...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
I have a working knowledge of…
Jeg har en fungerende viden om...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
I have …years experience of working…
Jeg har... års erfaring indenfor...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
I am an experienced user of…
Jeg er en erfaren bruger af...
Beschrijving van de computervaardigheden
I believe I possess the right combination of...and… .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellent communication skills
Fremragende kommunikations evner
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deductive reasoning
Deduktiv argumentation
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logical thinking
Logisk tænkning
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytical skills
Analytiske evner
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Good interpersonal skills
Gode interpersonel evner
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negotiation skills
Forhandlings evner
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentation skills
Præsentations evner
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Please find my résumé / CV attached.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
I can supply references from…if required.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
References can be requested from…
Referencer kan rekvieres fra...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
I am available for interview on…
Jeg er ledig til et interview den...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respectfully yours,
Med respekt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar