Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Dear Sir,
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
I refer to your advertisement in…dated… .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
I would like to apply for the position of…
我想申请...一职
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Currently I am working for… and my responsibilities include…
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

I am particularly interested in this job, as…
我对此工作很感兴趣,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I would like to work for you, in order to…
我想为您工作,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
My strengths are…
我的强项是...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
I would be well suited to the position because…
我很适合这个职位,因为...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Although I have no previous experience in…, I have had…
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
My area of expertise is…
我的专长是…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Whilst working at… I became highly competent in…
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Even under pressure I can maintain high standards.
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

My native language is…, but I can also speak…
我的母语是...,但我也会说...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
I have an excellent command of…
我熟练掌握...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
I have a working knowledge of…
我能用...语进行工作交流
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
I have …years experience of working…
我在...领域有...年工作经验
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
I am an experienced user of…
我是...的熟练使用者
Beschrijving van de computervaardigheden
I believe I possess the right combination of...and… .
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellent communication skills
出色的沟通技能
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deductive reasoning
演绎推理能力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logical thinking
逻辑性思考
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytical skills
分析技能
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Good interpersonal skills
良好的人际交往技能
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Negotiation skills
谈判技能
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentation skills
观点陈述能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Please find my résumé / CV attached.
附件中含有我的个人简历。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
I can supply references from…if required.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
References can be requested from…
可以从...处获得推荐信
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
I am available for interview on…
我可以在...的时候接受面试
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Yours faithfully,
此致
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Yours sincerely,
此致
敬礼
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respectfully yours,
肃然至上
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Kind/Best regards,
祝好
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar