Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Sehr geehrter Herr,
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Sehr geehrte Frau,
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Lieber Herr Schmidt,
Beste meneer Jansen
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Zu meinen Stärken zählen...
Mijn sterke punten zijn ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mein Fachgebiet ist...
Mijn vakgebied is ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
schlussfolgerndes Denken
Analytisch denkvermogen
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
logisches Denken
Logisch denkvermogen
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
analytische Fähigkeiten
Analytische vaardigheden
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
hohe soziale Kompetenz
Goede intermenselijke vaardigheden
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Verhandlungsgeschick
Onderhandelingsvaardigheden
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Präsentationsfähigkeiten
Presentatievaardigheden
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Mit freundlichen Grüßen
Met vriendelijke groet,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Mit freundlichen Grüßen
Met vriendelijke groet,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hochachtungsvoll
Hoogachtend,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Herzliche Grüße
Met de beste groeten,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar