Koreaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Kære Hr.,
존경하는 관계자 분께
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Fru.,
존경하는 관계자 분께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Hr./Fru.,
존경하는 관계자 분께
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Kære Hr./Fru.,
존경하는 관계자 분(들)께
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Til hvem dette ankommer,
존경하는 관계자 분(들)께
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Kære Hr. Smith,
존경하는 김철수 님께
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Kære Fru. Smith,
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Kære Frk. Smith,
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Kære Fr. Smith,
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Kære John Smith,
친애하는 최현우님께
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jeg ville søge stillingen som...
...에 지원하고 싶습니다.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mine styrker er...
저의 장점은 ... 입니다.
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mit ekspertområde er...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jeg råder fremragende over...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jeg har en fungerende viden om...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jeg har... års erfaring indenfor...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jeg er en erfaren bruger af...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Beschrijving van de computervaardigheden
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Fremragende kommunikations evner
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiv argumentation
추론 이해 능력
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisk tænkning
논리적인 사고능력
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytiske evner
분석 능력
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Gode interpersonel evner
좋은 사교성
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Forhandlings evner
협정 능력
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Præsentations evner
프리젠테이션 능력
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencer kan rekvieres fra...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med venlig hilsen
... (이름) 드림
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med venlig hilsen
... (이름) 드림
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Med respekt,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Med venlig hilsen
감사합니다. ...씨.
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar