Grieks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Kære Hr.,
Αξιότιμε κύριε,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Fru.,
Αξιότιμη κυρία,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Hr./Fru.,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Kære Hr./Fru.,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Til hvem dette ankommer,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Kære Hr. Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Kære Fru. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Kære Frk. Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Kære Fr. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Kære John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jeg ville søge stillingen som...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mine styrker er...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mit ekspertområde er...
Η ειδικότητά μου είναι...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jeg råder fremragende over...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jeg har en fungerende viden om...
Έχω μια καλή γνώση της...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jeg har... års erfaring indenfor...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jeg er en erfaren bruger af...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Beschrijving van de computervaardigheden
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Fremragende kommunikations evner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiv argumentation
Επαγωγική λογική
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisk tænkning
Λογική σκέψη
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytiske evner
Αναλυτικές ικανότητες
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Gode interpersonel evner
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Forhandlings evner
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Præsentations evner
Ικανότητες παρουσίασης
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencer kan rekvieres fra...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med venlig hilsen
Με εκτίμηση,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med venlig hilsen
Με εκτίμηση,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Med respekt,
Με εκτίμηση,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Med venlig hilsen
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar