Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Til hvem dette ankommer,
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jeg ville søge stillingen som...
I would like to apply for the position of…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
I am particularly interested in this job, as…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
I would like to work for you, in order to…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mine styrker er...
My strengths are…
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
I would be well suited to the position because…
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mit ekspertområde er...
My area of expertise is…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
My native language is…, but I can also speak…
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jeg råder fremragende over...
I have an excellent command of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jeg har en fungerende viden om...
I have a working knowledge of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jeg har... års erfaring indenfor...
I have …years experience of working…
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jeg er en erfaren bruger af...
I am an experienced user of…
Beschrijving van de computervaardigheden
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Fremragende kommunikations evner
Excellent communication skills
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiv argumentation
Deductive reasoning
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisk tænkning
Logical thinking
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytiske evner
Analytical skills
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Gode interpersonel evner
Good interpersonal skills
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Forhandlings evner
Negotiation skills
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Præsentations evner
Presentation skills
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Please find my résumé / CV attached.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
I can supply references from…if required.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencer kan rekvieres fra...
References can be requested from…
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
I am available for interview on…
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Med respekt,
Respectfully yours,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar