Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Til hvem dette ankommer,
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jeg ville søge stillingen som...
我想申请...一职
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
我对此工作很感兴趣,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
我想为您工作,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mine styrker er...
我的强项是...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
我很适合这个职位,因为...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mit ekspertområde er...
我的专长是…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
我的母语是...,但我也会说...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jeg råder fremragende over...
我熟练掌握...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jeg har en fungerende viden om...
我能用...语进行工作交流
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jeg har... års erfaring indenfor...
我在...领域有...年工作经验
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jeg er en erfaren bruger af...
我是...的熟练使用者
Beschrijving van de computervaardigheden
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Fremragende kommunikations evner
出色的沟通技能
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiv argumentation
演绎推理能力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisk tænkning
逻辑性思考
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytiske evner
分析技能
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Gode interpersonel evner
良好的人际交往技能
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Forhandlings evner
谈判技能
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Præsentations evner
观点陈述能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
附件中含有我的个人简历。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencer kan rekvieres fra...
可以从...处获得推荐信
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
我可以在...的时候接受面试
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med venlig hilsen
此致
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Med respekt,
肃然至上
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Med venlig hilsen
祝好
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar