Thai | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

尊敬的先生,
เรียน คุณผู้ชาย
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的女士,
เรียน คุณผู้หญิง
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的先生/女士,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
尊敬的先生们,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
尊敬的收信人,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
尊敬的史密斯女士,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐/女士,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
亲爱的约翰 史密斯,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
我看到您于...在...上登的招聘信息
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
我想申请...一职
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
目前我在...工作,我的主要职责包括...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

我对此工作很感兴趣,因为...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我想为您工作,因为...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我的强项是...
จุดแข็งของฉันคือ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
我很适合这个职位,因为...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
我的专长是…
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
即使在压力下我也能保持高标准。
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

我的母语是...,但我也会说...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
我熟练掌握...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
我能用...语进行工作交流
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
我在...领域有...年工作经验
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
我是...的熟练使用者
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Beschrijving van de computervaardigheden
我相信我是...和...技能的良好结合
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
出色的沟通技能
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演绎推理能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
逻辑性思考
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析技能
ทักษะในการวิเคราะห์
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
良好的人际交往技能
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
谈判技能
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
观点陈述能力
ทักษะในการนำเสนอ
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
附件中含有我的个人简历。
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Standaardzin met verwijzing naar referenties
可以从...处获得推荐信
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
我可以在...的时候接受面试
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
此致
ด้วยความเคารพ
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
此致
敬礼
ด้วยความเคารพ
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
肃然至上
ด้วยความเคารพ
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
祝好
ด้วยความเคารพ
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar