Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

尊敬的先生,
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
我想申请...一职
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

我对此工作很感兴趣,因为...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我想为您工作,因为...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我的强项是...
Mijn sterke punten zijn ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
我很适合这个职位,因为...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
我的专长是…
Mijn vakgebied is ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
即使在压力下我也能保持高标准。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

我的母语是...,但我也会说...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
我熟练掌握...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
我能用...语进行工作交流
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
我在...领域有...年工作经验
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
我是...的熟练使用者
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschrijving van de computervaardigheden
我相信我是...和...技能的良好结合
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
出色的沟通技能
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演绎推理能力
Analytisch denkvermogen
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
逻辑性思考
Logisch denkvermogen
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析技能
Analytische vaardigheden
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
良好的人际交往技能
Goede intermenselijke vaardigheden
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
谈判技能
Onderhandelingsvaardigheden
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
观点陈述能力
Presentatievaardigheden
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
附件中含有我的个人简历。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
可以从...处获得推荐信
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
我可以在...的时候接受面试
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
此致
Met vriendelijke groet,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
肃然至上
Hoogachtend,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
祝好
Met de beste groeten,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar