Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

尊敬的先生,
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的女士,
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
我看到您于...在...上登的招聘信息
I refer to your advertisement in…dated… .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
我想申请...一职
I would like to apply for the position of…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

我对此工作很感兴趣,因为...
I am particularly interested in this job, as…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我想为您工作,因为...
I would like to work for you, in order to…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我的强项是...
My strengths are…
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
我很适合这个职位,因为...
I would be well suited to the position because…
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
我的专长是…
My area of expertise is…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
即使在压力下我也能保持高标准。
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

我的母语是...,但我也会说...
My native language is…, but I can also speak…
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
我熟练掌握...
I have an excellent command of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
我能用...语进行工作交流
I have a working knowledge of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
我在...领域有...年工作经验
I have …years experience of working…
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
我是...的熟练使用者
I am an experienced user of…
Beschrijving van de computervaardigheden
我相信我是...和...技能的良好结合
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
出色的沟通技能
Excellent communication skills
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演绎推理能力
Deductive reasoning
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
逻辑性思考
Logical thinking
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析技能
Analytical skills
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
良好的人际交往技能
Good interpersonal skills
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
谈判技能
Negotiation skills
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
观点陈述能力
Presentation skills
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
附件中含有我的个人简历。
Please find my résumé / CV attached.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
I can supply references from…if required.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
可以从...处获得推荐信
References can be requested from…
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
我可以在...的时候接受面试
I am available for interview on…
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
此致
Yours faithfully,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
此致
敬礼
Yours sincerely,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
肃然至上
Respectfully yours,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
祝好
Kind/Best regards,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar