Koreaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa frun,
관계자님께 드립니다.
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분(들)께 드립니다.
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Bäste herr Smith,
김철수님께 드립니다.
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Bästa fru Smith,
최수경님께 드립니다.
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Bästa fröken Smith,
최수경님께 드립니다.
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Bästa fru Smith,
최수경님께 드립니다.
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Det glädjer mig att agera som referens för ...
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... utmärkte sig genom att ...
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Hens största talang är / finns inom ...
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Hen är en kreativ problemlösare.
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Hen har en bred kompetens.
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Hen hanterar ansvar väl.
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Positieve beoordeling van een persoon
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Positieve beoordeling van een persoon
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
Positieve beoordeling van een persoon
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Afsluiting van een positieve referentie
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Afsluiting van een positieve referentie
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Afsluiting van een positieve referentie