Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa frun,
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Det glädjer mig att agera som referens för ...
很高兴可以为...做推荐
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
在他...时加入...,我和他初次认识
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
我毫不犹豫为...写推荐信
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
我很高兴能为...写推荐信
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... utmärkte sig genom att ...
...以...区别于其他人
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Hens största talang är / finns inom ...
他/她最大的才能在于...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Hen är en kreativ problemlösare.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Hen har en bred kompetens.
他/她拥有众多技能。
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Hen hanterar ansvar väl.
他/她能很好的处理各种责任。
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
他/她在...方面拥有广泛知识
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
他/她总是积极参加...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
他/她的主要职责是...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
他/她每周的工作包括...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Positieve beoordeling van een persoon
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Positieve beoordeling van een persoon
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...总能高质量地按时完成工作。
Positieve beoordeling van een persoon
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Afsluiting van een positieve referentie
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Afsluiting van een positieve referentie
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Afsluiting van een positieve referentie