Spaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Vážený pane,
Distinguido Señor:
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážený pane / Vážená paní,
Distinguidos Señores:
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... vynikal(a) v... .
X se distinguió por su...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Su más considerable talento es...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
On/ona řeší problémy efektivně.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
On/ona má obsáhnou znalost...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
On/ona je iniciativní v... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Sus principales responsabilidades fueron...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Sus tareas diarias involucraban...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Positieve beoordeling van een persoon
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Positieve beoordeling van een persoon
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Afsluiting van een positieve referentie
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Afsluiting van een positieve referentie
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Afsluiting van een positieve referentie