Portugees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážený pane / Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... vynikal(a) v... .
... distinguiu-se por ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
O seu maior talento é ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
On/ona řeší problémy efektivně.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
On/ona má obsáhnou znalost...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
On/ona je iniciativní v... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Suas principais responsabilidades eram...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Positieve beoordeling van een persoon
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Positieve beoordeling van een persoon
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Afsluiting van een positieve referentie
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Afsluiting van een positieve referentie
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Afsluiting van een positieve referentie