Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Vážený pane,
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážená paní,
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... vynikal(a) v... .
...distinguished himself / herself by…
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
His / her greatest talent is / lies in…
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
On/ona řeší problémy efektivně.
He / she is a creative problem-solver.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
He / she has a broad range of skills.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
He / she handles responsibility well.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
On/ona má obsáhnou znalost...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
On/ona je iniciativní v... .
He / she always takes an active role in… .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
His / her main responsibilities were…
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
His / her weekly tasks involved…
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Positieve beoordeling van een persoon
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Positieve beoordeling van een persoon
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Afsluiting van een positieve referentie
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Afsluiting van een positieve referentie
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Afsluiting van een positieve referentie