Duits | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... vynikal(a) v... .
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
On/ona řeší problémy efektivně.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
On/ona má obsáhnou znalost...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
On/ona je iniciativní v... .
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Positieve beoordeling van een persoon
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Positieve beoordeling van een persoon
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Afsluiting van een positieve referentie
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Afsluiting van een positieve referentie
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Afsluiting van een positieve referentie