Frans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

เรียน ท่าน
Monsieur,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
้เรียน ท่าน
Madame,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Madame, Monsieur,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
เรียน ท่านทั้งหลาย
Madame, Monsieur
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
Aux principaux concernés,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
เรียน คุณสมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
เรียน คุณ สมิทธิ์
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
เรียน คุณ สมิทธิ์
Mademoiselle Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
เรียน คุณสมิทธิ์
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
C'est avec plaisir que je recommande...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
... se distingue par...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
Sa qualité principale est ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
Il/elle possède une large palette de compétences.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
Il/elle communique ses idées clairement.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
Il/elle participe activement dans...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
Ses principales fonctions consistaient en...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Positieve beoordeling van een persoon
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Positieve beoordeling van een persoon
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Positieve beoordeling van een persoon
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Afsluiting van een positieve referentie
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Afsluiting van een positieve referentie
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Afsluiting van een positieve referentie