Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Szanowny Panie,
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowni Państwo,
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Szanowny Panie,
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Znam ... od... i jako... w...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...wyróżniał/-a się...
... onderscheidde zich door ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
...posiada wiele różnych umiejętności.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
... posiada szeroką wiedzę...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Zawsze bierze czynny udział w...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positieve beoordeling van een persoon
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positieve beoordeling van een persoon
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Afsluiting van een positieve referentie
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Afsluiting van een positieve referentie
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Afsluiting van een positieve referentie