Frans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Geachte heer
Monsieur,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Madame,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Madame, Monsieur,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Madame, Monsieur
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Aux principaux concernés,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Monsieur Dupont,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Mademoiselle Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
C'est avec plaisir que je recommande...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... onderscheidde zich door ...
... se distingue par...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Sa qualité principale est ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Il/elle communique ses idées clairement.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Il/elle participe activement dans...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Ses principales fonctions consistaient en...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Positieve beoordeling van een persoon
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Positieve beoordeling van een persoon
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Positieve beoordeling van een persoon
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Afsluiting van een positieve referentie
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Afsluiting van een positieve referentie
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Afsluiting van een positieve referentie