Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Tisztelt Uram!
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem!
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem/Uram!
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Tisztelt Uraim!
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Tisztelt Hölygem/Uram!
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Tisztelt Smith Úr!
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
很高兴可以为...做推荐
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
在他...时加入...,我和他初次认识
Beschrijving waarvan men de persoon kent
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
我毫不犹豫为...写推荐信
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
我很高兴能为...写推荐信
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Beschrijving waarvan men de persoon kent
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...megkülönböztette magát a ...
...以...区别于其他人
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
A legnagyobb erőssége a ...
他/她最大的才能在于...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
... kreatív problémamegoldó
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
他/她拥有众多技能。
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
他/她能清楚地表达自己的想法。
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Jól kezeli a felelősséget is.
他/她能很好的处理各种责任。
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
他/她在...方面拥有广泛知识
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
... mindig aktív szerepet vállal a ...
他/她总是积极参加...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
他/她的主要职责是...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Heti feladatai magába foglalták a ...
他/她每周的工作包括...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Positieve beoordeling van een persoon
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Positieve beoordeling van een persoon
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...总能高质量地按时完成工作。
Positieve beoordeling van een persoon
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
我认为...应该被优先考虑,因为...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Afsluiting van een positieve referentie
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Afsluiting van een positieve referentie
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Afsluiting van een positieve referentie