Russisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Αγαπητέ κύριε,
Уважаемый...
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Αγαπητή κυρία,
Уважаемая...
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Уважаемые...
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Уважаемый г-н Смидт
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Для меня честь давать рекомендации ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... εξ αρχής έδειξε ότι...
... показал себя как...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Его/ее главным талантом является...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Круг его/ее умений очень широк
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Он/она хорошо разбирается в...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Его/ее главными обязанностями было...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Positieve beoordeling van een persoon
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Positieve beoordeling van een persoon
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Positieve beoordeling van een persoon
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Afsluiting van een positieve referentie
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Afsluiting van een positieve referentie
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Afsluiting van een positieve referentie