Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Αγαπητέ κύριε,
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Αγαπητή κυρία,
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
很高兴可以为...做推荐
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
在他...时加入...,我和他初次认识
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
我毫不犹豫为...写推荐信
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
我很高兴能为...写推荐信
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... εξ αρχής έδειξε ότι...
...以...区别于其他人
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
他/她最大的才能在于...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
他/她拥有众多技能。
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Είναι υπεύθυνο άτομο.
他/她能很好的处理各种责任。
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
他/她在...方面拥有广泛知识
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
他/她总是积极参加...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
他/她的主要职责是...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
他/她每周的工作包括...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Positieve beoordeling van een persoon
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Positieve beoordeling van een persoon
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
...总能高质量地按时完成工作。
Positieve beoordeling van een persoon
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Afsluiting van een positieve referentie
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Afsluiting van een positieve referentie
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Afsluiting van een positieve referentie