Pools | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Monsieur,
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Madame,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Madame, Monsieur,
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Madame, Monsieur
Szanowni Państwo,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Aux principaux concernés,
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Mademoiselle Dupont,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
C'est avec plaisir que je recommande...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Znam ... od... i jako... w...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... se distingue par...
...wyróżniał/-a się...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Sa qualité principale est ...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Il/elle possède une large palette de compétences.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Il/elle communique ses idées clairement.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
... posiada szeroką wiedzę...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Il/elle participe activement dans...
Zawsze bierze czynny udział w...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Ses principales fonctions consistaient en...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Positieve beoordeling van een persoon
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Positieve beoordeling van een persoon
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Positieve beoordeling van een persoon
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Afsluiting van een positieve referentie
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Afsluiting van een positieve referentie
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Afsluiting van een positieve referentie