Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Monsieur,
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Madame,
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Madame, Monsieur
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
C'est avec plaisir que je recommande...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... se distingue par...
... onderscheidde zich door ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Sa qualité principale est ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Il/elle possède une large palette de compétences.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Il/elle communique ses idées clairement.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Il/elle participe activement dans...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Ses principales fonctions consistaient en...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positieve beoordeling van een persoon
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positieve beoordeling van een persoon
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Afsluiting van een positieve referentie
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Afsluiting van een positieve referentie
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Afsluiting van een positieve referentie