Zweeds | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Dear Sir,
Bäste herrn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Bästa frun,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
I am delighted to be called upon as a reference for…
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...distinguished himself / herself by…
... utmärkte sig genom att ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
His / her greatest talent is / lies in…
Hens största talang är / finns inom ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
He / she is a creative problem-solver.
Hen är en kreativ problemlösare.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
He / she has a broad range of skills.
Hen har en bred kompetens.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
He / she handles responsibility well.
Hen hanterar ansvar väl.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
He / she always takes an active role in… .
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
His / her main responsibilities were…
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
His / her weekly tasks involved…
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Positieve beoordeling van een persoon
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Positieve beoordeling van een persoon
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Positieve beoordeling van een persoon
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Afsluiting van een positieve referentie
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Afsluiting van een positieve referentie
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Afsluiting van een positieve referentie