Tsjechisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Dear Sir,
Vážený pane,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Vážená paní,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...distinguished himself / herself by…
... vynikal(a) v... .
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
His / her greatest talent is / lies in…
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
He / she is a creative problem-solver.
On/ona řeší problémy efektivně.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
He / she has a broad range of skills.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
He / she communicates his / her ideas clearly.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
He / she handles responsibility well.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
On/ona má obsáhnou znalost...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
He / she always takes an active role in… .
On/ona je iniciativní v... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
His / her main responsibilities were…
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
His / her weekly tasks involved…
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positieve beoordeling van een persoon
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positieve beoordeling van een persoon
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positieve beoordeling van een persoon
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Afsluiting van een positieve referentie
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Afsluiting van een positieve referentie
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Afsluiting van een positieve referentie