Roemeens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Dear Sir,
Stimate Domn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Stimați Domni,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
În atenția cui este interesat,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
I am delighted to be called upon as a reference for…
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...distinguished himself / herself by…
... s-a distins prin.... .
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
His / her greatest talent is / lies in…
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
He / she is a creative problem-solver.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
He / she has a broad range of skills.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
He / she communicates his / her ideas clearly.
... își comunică ideile clar și univoc.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
He / she handles responsibility well.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
He / she always takes an active role in… .
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
His / her main responsibilities were…
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
His / her weekly tasks involved…
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Positieve beoordeling van een persoon
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Positieve beoordeling van een persoon
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Positieve beoordeling van een persoon
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Afsluiting van een positieve referentie
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Afsluiting van een positieve referentie
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Afsluiting van een positieve referentie