Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Dear Sir,
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...distinguished himself / herself by…
... onderscheidde zich door ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
His / her greatest talent is / lies in…
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
He / she is a creative problem-solver.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
He / she has a broad range of skills.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
He / she handles responsibility well.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
He / she always takes an active role in… .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
His / her main responsibilities were…
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
His / her weekly tasks involved…
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positieve beoordeling van een persoon
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positieve beoordeling van een persoon
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positieve beoordeling van een persoon
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Afsluiting van een positieve referentie
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Afsluiting van een positieve referentie
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Afsluiting van een positieve referentie