Grieks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Dear Sir,
Αγαπητέ κύριε,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Αγαπητή κυρία,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
I am delighted to be called upon as a reference for…
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...distinguished himself / herself by…
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
His / her greatest talent is / lies in…
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
He / she is a creative problem-solver.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
He / she has a broad range of skills.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
He / she communicates his / her ideas clearly.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
He / she handles responsibility well.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
He / she always takes an active role in… .
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
His / her main responsibilities were…
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
His / her weekly tasks involved…
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Positieve beoordeling van een persoon
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Positieve beoordeling van een persoon
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Positieve beoordeling van een persoon
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Afsluiting van een positieve referentie
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Afsluiting van een positieve referentie
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Afsluiting van een positieve referentie